Algemene Voorwaarden


Laatst gewijzigd 25 maart 2024

Welkom bij Bookchoice!

Bookchoice verstrekt e-books en luisterboeken via haar website www.bookchoice.com (de "Website") en maakt daarnaast gebruik van een mobiele applicatie (de "App"). De Website en de App zijn eigendom van en worden geëxploiteerd door Bookchoice B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht in Nederland en gevestigd aan Prinsengracht 911-915, 1017 KD Amsterdam, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het registratienummer 84745274 (hierna: "Bookchoice" of "wij").

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig. Door lid te worden van Bookchoice of door anderszins gebruik te maken van de Website of de App, erken je dat je ze hebt gelezen en dat je hiermee akkoord gaat.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van Bookchoice, op het gebruik van de diensten van Bookchoice en op de aanschaf van producten aangeboden door Bookchoice via de Website of de App (gezamenlijk: de "Diensten"), zoals in meer detail hieronder staat beschreven. De algemene voorwaarden kunnen worden gedownload als pdf en worden op verzoek ook per e-mail toegezonden.

1.2 Onze App is te downloaden in een appstore (Apple of Google Play). Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de aanschaf en het gebruik van de Diensten via de App, voor zover zij niet conflicteren met de algemene voorwaarden van de desbetreffende appstore.

2. De Diensten

2.1. Bookchoice biedt een lidmaatschap aan dat bestaat uit een maandelijkse levering van 8 zorgvuldig geselecteerde boektitels, als e-book en luisterboek, via een persoonlijke account op de Website. Daarnaast bieden wij aan leden de mogelijkheid om in onze webshop losse e-books en luisterboeken te bestellen uit een door ons samengesteld assortiment.

2.2 Er zijn verschillende soorten lidmaatschappen, zoals maand-, kwartaal- en jaarlidmaatschappen. Op de Website vind je steeds het actuele aanbod van de lidmaatschappen, onder vermelding van de prijs en de looptijd.

2.3 Het lidmaatschap begint altijd op de eerste dag van de maand waarin het lidmaatschap wordt aangegaan, ongeacht wanneer je in die maand lid bent geworden. Je kunt dan alle e-books en luisterboeken van die maand downloaden.

2.4 Je ontvangt per e-mail een bevestiging van aanmelding na de voltooiing van het registratieproces. Het lidmaatschap vangt aan op het moment dat je onze bevestiging ontvangt of op het moment dat we beginnen met de levering van de e-books en luisterboeken ter uitvoering van het lidmaatschap (van deze twee in ieder geval de eerdere datum).

3. Levering van de e-books en luisterboeken

3.1 Elke eerste dag van de maand bieden wij 8 nieuwe boektitels als e-book en luisterboek aan. Ieder e-book en luisterboek kan drie keer worden gedownload van de Website. Zo kun je ze op verschillende apparaten lezen en luisteren. Het is mogelijk om de e-books en luisterboeken te downloaden van de Website gedurende een aaneengesloten periode van twee maanden vanaf de eerste dag van de maand waarin ze voor het eerst aan de leden werden aangeboden, mits je natuurlijk al lid was in die maand. Voor downloaden in de App geldt, in afwijking van het voorgaande, een aaneengesloten periode van twaalf maanden.

3.2 Onze e-books en luisterboeken kunnen worden gedownload, met inachtneming van de gebruiksvoorwaarden van het lidmaatschap, zoals hieronder vermeld. De e-books worden als ePub bestand aangeleverd. De luisterboeken worden geleverd als MP3 bestanden. Deze soorten bestanden kunnen worden gedownload en gebruikt op de meeste e-readers, tablets, smartphones en computers. Andere Diensten worden geleverd op een wijze en binnen een tijdsbestek zoals gespecificeerd voor die Diensten.

4. Duur, beëindiging en automatische verlenging van lidmaatschap

4.1 Je kunt je lidmaatschap op elk gewenst moment kosteloos opzeggen via aanpassing van je account-instellingen op de Website of door een e-mail met vermelding van je gebruikersnaam en e-mailadres te sturen aan [email protected]. We hanteren een opzegtermijn van één maand tegen het einde van de maand, met uitzondering van maandelijkse lidmaatschappen (indien van toepassing), die opgezegd kunnen worden zonder inachtneming van een opzegtermijn. De opzegging wordt van kracht na afloop van de lopende lidmaatschapsperiode. Tot aan het einde van die periode kun je gebruikmaken van alle voordelen van je lidmaatschap.

4.2 Elk betaald lidmaatschap wordt steeds na afloop van de lidmaatschapsperiode automatisch en voor onbepaalde tijd verlengd, tot het moment van opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand tegen het einde van de maand, indien van toepassing. Het lidmaatschapsbedrag dat zal worden geïnd in geval van automatische verlenging zal het dan reguliere lidmaatschapsbedrag zijn voor dezelfde periode als de initiële periode. Op het moment dat het lidmaatschap wordt opgezegd, wordt het achteraf teveel betaalde terug gestort op de rekening waarvan het door ons ontvangen is.

4.3 Lidmaatschappen afgesloten via een derde partij en gratis proeflidmaatschappen worden na afloop ervan niet automatisch verlengd, tenzij expliciet anders vermeld in de actievoorwaarden. Het lidmaatschap eindigt zonder dat je hoeft op te zeggen.

5. Betaling

5.1 Wij aanvaarden een breed scala aan betaalmethoden, waaronder iDEAL, PayPal en de belangrijkste creditcards, zoals te zien op onze Website. Het verschuldigde bedrag wordt direct online afgerekend door middel van één van de door ons geaccepteerde betaalmethoden. Wanneer je een aanschaf doet via de App dan verloopt de betaling van de transactie via de betreffende App store (Apple of GooglePlay) en de daarin overeengekomen betaalmethode. Betaling van een lidmaatschap afgesloten via een derde partij gebeurt aan die derde partij op de voorwaarden van die partij.

5.2 Met het aangaan van een lidmaatschap van Bookchoice en het betalen van het lidmaatschapsbedrag geef je ons toestemming om in geval van automatische verlenging van je lidmaatschap het bijbehorende lidmaatschapsbedrag automatisch af te schrijven van de bij ons of bij de betreffende app store bekende bankrekening, creditcard of PayPal account. Deze automatische incasso stopt uiteraard nadat het lidmaatschap is geëindigd.

5.3 Indien het onmogelijk blijkt om het verschuldigde lidmaatschapsbedrag af te schrijven middels de bij ons bekende betaalgegevens, zal je lidmaatschap door ons worden beëindigd, tenzij je ons tijdig vóór het verlopen van je lidmaatschap nieuwe betaalgegevens aanlevert.

5.4 Houd er rekening mee dat de prijzen van onze Diensten in de toekomst kunnen wijzigen. Je ontvangt van tevoren bericht als de prijs van je te verlengen lidmaatschap wordt gewijzigd.

6. Herroepingsrecht

6.1 Je kunt je eerste lidmaatschap annuleren, zonder opgaaf van redenen, gedurende een periode van 14 dagen vanaf de dag dat je gebruik kunt maken van dat lidmaatschap. Een dergelijke annulering is geheel kosteloos en het bedrag dat je hebt betaald zal worden teruggestort middels de bij ons bekende betaalgegevens, binnen 14 dagen na annulering.

6.2 Het herroepingsrecht vervalt wanneer je tijdens de 14 dagen één of meer e-books en/of luisterboeken downloadt. Op dat moment wordt immers met je uitdrukkelijke toestemming begonnen met de uitvoering van de overeenkomst en hiermee verklaar je dat je afstand doet van je herroepingsrecht.

6.3 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op verlengde lidmaatschappen.

6.4 Om je herroepingsrecht uit te oefenen kun je een e-mail sturen naar [email protected].

7. Account

Als je lid wilt worden van Bookchoice, word je gevraagd om een account aan te maken en te voorzien van een wachtwoord. Hier vind je ook de details van je lidmaatschap. Je bent zelf verantwoordelijk voor de handhaving van de vertrouwelijkheid van je account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot je computer en je aanvaardt de verantwoordelijkheid en eventuele aansprakelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder je account of wachtwoord. Je stemt ermee in dat de informatie die je aan Bookchoice doorgeeft op het moment van registratie en op alle andere latere momenten, juist, nauwkeurig, actueel en volledig zal zijn. Als je reden hebt om aan te nemen dat je account niet langer veilig is (bijvoorbeeld in het geval van verlies, diefstal of ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van je account, wachtwoord, betaalgegevens), neem dan direct contact op met ons door een e-mail te sturen naar [email protected].

8. Algemene gebruiksvoorwaarden

8.1 De Diensten zijn slechts bedoeld voor consumenten en dienen dus uitsluitend voor eigen gebruik. Zo is het niet toegestaan om de inloggegevens die horen bij het persoonlijke account waarop het lidmaatschap is afgesloten aan anderen ter beschikking te stellen of om je account over te dragen.

8.2 Je kunt de e-books en luisterboeken die je ontvangen hebt gebruiken zo lang je wilt, ook nadat je relatie met Bookchoice is geëindigd. Wel is het zo dat we bepaalde marktconforme beperkingen opleggen aan het gebruik van de e-books en luisterboeken, onder andere om illegale distributie tegen te gaan. Je krijgt de e-books en luisterboeken dan ook niet in eigendom, maar je verkrijgt een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sub-licentieerbare licentie en je mag ze alleen gebruiken voor niet-commerciële doeleinden.

8.3 Onze e-books en luisterboeken zijn uitgerust met zichtbare en onzichtbare watermerken, met het oog op de bestrijding van illegale distributie en ongeautoriseerde vermenigvuldiging van de in licentie gegeven inhoud. De e-books die je downloadt zullen onder meer worden voorzien van een weergave van je accountgegevens op de eerste pagina van het ePub bestand. Door gebruik te maken van onze Diensten ga je akkoord met het plaatsen van deze watermerken. Wij behouden ons het recht voor om, indien wij hebben gemerkt dat een lid heeft gehandeld in strijd met deze algemene voorwaarden, gegevens van dat lid te deponeren bij de stichting Brein of andere toepasselijke instanties. Tevens behouden wij ons het recht voor bij schending of vermoedelijke schending van de door de wet bepaalde auteursrechten het lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen of de uitvoering ervan tijdelijk te staken en de schade op het desbetreffende lid te verhalen.

8.4 Je stemt ermee in, zowel tijdens als na je lidmaatschap, om met betrekking tot de van ons verkregen e-books en luisterboeken (of enig onderdeel ervan) af te zien van: verkopen, overdragen, verhuren, kopiëren, reproduceren, distribueren, openbaar te maken, veranderen, rippen, uitlenen of op een andere manier aan een derde ter beschikking stellen of commercieel te exploiteren; reverse-engineeren, de-compileren, demonteren, of anderszins knoeien met de inhoud of het creëren van afgeleide werken; verwijderen, beschadigen, interfereren met, of omzeilen van de technologie (hieronder begrepen watermerken) die wij, onze licentiegevers of derden gebruiken voor de beveiliging ervan; het omzeilen van door ons toegepaste lokale beperkingen; het verwijderen of wijzigen van aanduidingen van auteursrecht, handelsmerken, of overige intellectuele eigendomsrechten.

9. Specifieke App gebruiksvoorwaarden

9.1 De opslagcapaciteit van de App is beperkt. Zowel e-books en luisterboeken kunnen maximaal 12 maanden in de App worden opgeslagen vanaf de eerste dag van de maand waarin ze voor het eerst aan de leden werden aangeboden. Wanneer deze periode is verstreken zullen de betreffende e-books en luisterboeken automatisch uit de App worden verwijderd. Het downloaden van e-books en luisterboeken in de App is niet van invloed op het aantal keren dat deze zijn te downloaden van de Website.

9.2 Je moet weten dat er bepaalde dingen zijn waarvoor wij geen verantwoordelijkheid zullen nemen. Bepaalde functies van de App kunnen vereisen alle dat de App een actieve internetverbinding heeft. Dit kan via een wifi-verbinding zijn, of via je mobiele netwerkprovider, maar Bookchoice kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat de App niet volledig functioneel is als je geen toegang hebt tot wifi en je geen datavolume meer over hebt.

9.3 Als je de App buiten een gebied met WiFi gebruikt, moet je niet vergeten dat je gebruikersovereenkomst met je mobiele netwerkprovider nog steeds van toepassing is. Daarom kan je mobiele provider kosten in rekening brengen voor het dataverbruik terwijl je van de App gebruik maakt, of eventuele andere externe kosten. Door het gebruik van de App accepteer je verantwoordelijkheid voor dergelijke eventuele kosten, met inbegrip van roamingkosten wanneer je de App buiten je eigen grondgebied (d.w.z. regio of land) gebruikt zonder data roaming uit te schakelen.

9.4 Op enig moment kan het zo zijn dat wij de App willen bijwerken. Je zult de updates moeten downloaden als je de App wilt blijven gebruiken. Wij kunnen niet beloven dat we de App altijd bijwerken zodat deze relevant blijft voor jou en werkt met de versie van het besturingssysteem dat jij geïnstalleerd hebt staan op je toestel. Wij kunnen ook besluiten om te stoppen met het verstrekken van de App, en kunnen het gebruik van de App op elk gewenst moment beëindigen zonder kennisgeving van opzegging aan jou.

10. Intellectuele Eigendom

10.1 De Website en de App zijn eigendom van en worden geëxploiteerd door Bookchoice. Het ontwerp, de visuele interfaces, grafische voorstelling, compilatie, informatie, computercode (inclusief broncode en objectcode), producten, diensten, en alle andere elementen van de Website en de App worden beschermd door Nederlandse auteursrechtelijke, patent- en merkenrecht wetten, internationale verdragen, en alle andere relevante eigendomsrechten, en overige relevante Nederlandse wetgeving.

10.2 Al het materiaal op de Website en de App is en blijft eigendom van Bookchoice of haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen en/of licentiegevers van derden. Alle merkrechten en handelsnamen zijn eigendom van Bookchoice of aan haar gelieerde ondernemingen en/of licentiegevers van derden. Tenzij uitdrukkelijk door Bookchoice is toegestaan, ga je ermee akkoord bovengenoemde materialen, merkrechten en handelsnamen niet te verkopen, in licentie te geven, te distribueren, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken of weer te geven, door te sturen, te publiceren, te bewerken, aan te passen, afgeleide werken van te maken, of anderszins onbevoegd gebruik van te maken. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden zijn verleend.

10.3 Wij hebben een kosteloos, wereldwijd, onherroepelijk recht voor het gebruik op onze Website of anderszins van suggesties, aanbevelingen of andere feedback die we van jou mogen ontvangen. Wij gaan ervan uit dat jij de rechthebbende bent van hetgeen jij op onze Website plaatst.

11. Klachten en beperking van onze aansprakelijkheid

11.1 Wij vinden het heel belangrijk dat je tevreden bent en blijft over onze Diensten. Daarnaast moeten onze Diensten sowieso voldoen aan datgene wat je er op grond van de overeenkomst van mag verwachten. Indien je, om wat voor reden dan ook, niet tevreden bent, of een klacht hebt met betrekking tot een e-book of luisterboek of je lidmaatschap, dan vragen we binnen 30 dagen na het ontstaan hiervan melding te maken door een e-mail te sturen naar [email protected]. Wij zullen dan ons best doen om je klacht zo goed en snel mogelijk te verhelpen.

11.2 Het gebruik van onze Diensten is voor eigen risico. Uitgezonderd toepasselijk dwingend recht zal onder geen enkele omstandigheid, inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid, Bookchoice of een aan haar gelieerde onderneming, opdrachtnemer, medewerker, agent of derde partner, licentiegever of leverancier, aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade die voortkomt uit, of betrekking heeft op, deze algemene voorwaarden, of die het gevolg zijn van het gebruik van de Website, de App of de geleverde e-books en/of luisterboeken, of de onmogelijkheid om daar gebruik van te maken, of uit enige andere interactie met Bookchoice. Hieronder valt ook eventuele schade die het gevolg is van overmacht (hieronder begrepen ons onvermogen te voldoen aan onze verplichtingen uit overeenkomst vanwege tekortkomingen van onze leveranciers of van andere derden en het niet, niet tijdig of onvoldoende beschikbaar zijn van, of internet-gerelateerde vertragingen in de levering van onze Diensten), of van externe toepassingen zoals banners en hyperlinks of advertenties van derden op onze Website.

11.3 In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Bookchoice of die van aan Bookchoice gelieerde ondernemingen, opdrachtnemers, medewerkers, agenten of derde partners, licentiegevers of leveranciers groter zijn dan de door jou betaalde gelden aan Bookchoice, gedurende de periode van drie maanden voorafgaand aan de datum van een eventuele schadeclaim, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

12. Vrijwaring

Je vrijwaart Bookchoice en aan Bookchoice gelieerde ondernemingen, opdrachtnemers, medewerkers, agenten of derden partners, licentiegevers of leveranciers, van alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheid, met inbegrip van redelijke juridische kosten en kosten die voortkomen uit je gebruik of misbruik van de Website of App, of vanuit enige schending door jou van deze algemene voorwaarden.

13. Maandelijks boekenoverzicht en nieuwsbrieven

Als onderdeel van het lidmaatschap van Bookchoice ontvang je maandelijks aan het begin van een nieuwe maand een e-mail met een overzicht van de selectie van e-books en luisterboeken voor die maand. Je voorkeur ten aanzien van het al dan niet ontvangen van onze additionele nieuwsbrieven kun je aangeven via de afmeldlink in de nieuwsbrief of via de instellingen van je persoonlijke account.

14. Promotiecodes en speciale aanbiedingen

14.1 Niet alle promotiecodes (kortings- en/of cadeaucodes) kunnen opvolgend worden gebruikt. Per promotie zal dat worden aangegeven. Daarnaast is het evenmin mogelijk om een promotiecode te gebruiken wanneer je al een lopend lidmaatschap hebt op Bookchoice, tenzij anders aangegeven in de desbetreffende promotie.

14.2 Voor speciale aanbiedingen kunnen van deze algemene voorwaarden afwijkende actievoorwaarden gelden. In dat geval zullen wij dat nadrukkelijk bij het aanbod vermelden.

15. 100% tevreden garantie

15.1 Wij zorgen elke maand voor boeken waar je blij van wordt. Daar zijn we zelfs zó zeker van, dat we er garantie op geven. Heb je voor het eerst een jaarlidmaatschap gekocht, ben je niet blij en heb je twee of minder boeken gedownload tijdens of na de eerste drie kalendermaanden van je lidmaatschap? Stuur een e-mail naar onze klantenservice en je krijgt je geld terug, zonder vragen.

16. Overige

16.1 We kunnen je kennisgevingen sturen, waaronder die met betrekking tot wijzigingen in deze algemene voorwaarden, per e-mail of via melding op de Website of in de App. Kennisgeving wordt geacht te zijn gegeven vierentwintig uur nadat de e-mail is verzonden, tenzij Bookchoice een melding ontvangt dat het e-mailadres ongeldig is. Kennisgeving via melding op de Website of in de App wordt geacht te zijn gegeven uiterlijk tien dagen nadat de kennisgeving is geplaatst.

16.2 Eventuele door jou verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in ons gegevensbestand, dat onder meer wordt gebruikt om uitvoering te geven aan je lidmaatschap. Hoe wij omgaan met persoonsgegevens is opgenomen in onze privacy- en cookieverklaring.

16.3 Om gebruik te maken van onze Diensten moet je 18 jaar of ouder zijn.

16.4 Om onze Diensten te kunnen uitvoeren, zullen wij in sommige gevallen derden moeten inschakelen. Om deze reden is het nodig dat wij sommige rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) overdragen aan die derden. Ten opzichte van jou blijven wij uiteraard wel zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

16.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar zou worden verklaard, dan wordt die bepaling tot het wel toegestane minimum beperkt en heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

16.6 Deze algemene voorwaarden en alle rechten en licenties die hieronder zijn verleend mogen uitsluitend door Bookchoice overgedragen worden, zonder enige beperking.

16.7 Na het einde van je lidmaatschap blijven de bepalingen van deze algemene voorwaarden die uit hun aard de beëindiging overleven onverminderd van kracht.

16.8 Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd, uitgebreid of ingekort. Wanneer we dat doen, zullen we je dat laten weten door de gewijzigde voorwaarden op de Website te plaatsen of door je via e-mail van de wijzigingen op de hoogte te stellen.

16.9 Het is belangrijk dat je de algemene voorwaarden bekijkt wanneer we die aanpassen, omdat het voortgezet gebruik van onze Diensten, nadat we je over deze wijzigingen hebben geïnformeerd, betekent dat je akkoord bent met de doorgevoerde wijzigingen. Wanneer je niet akkoord gaat met één van de wijzigingen, dan is er geen andere mogelijkheid dan het lidmaatschap te beëindigen en te stoppen met het gebruik van de Diensten.

16.10 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.