Privacy- en cookieverklaring


Dit is de privacy- en cookieverklaring van de website www.bookchoice.com (de "Website”) en de gerelateerde Bookchoice app (de “App”). In deze privacy-en cookieverklaring zetten wij, Bookchoice B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht in Nederland en gevestigd aan Prinsengracht 911-915, 1017 KD Amsterdam, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84745274 (hierna: "Bookchoice" of "wij"), uiteen hoe wij omgaan met persoonsgegevens en cookies, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de verwerking door Bookchoice als verwerkingsverantwoordelijke van alle persoonsgegevens van bezoekers van de Website en de gebruikers van de App.

Deze privacy- en cookieverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom dit document regelmatig te raadplegen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2022.

1 Welke gegevens wij verwerken

Wij verzamelen de volgende beperkte gegevens:

 1. Naam en mailadres. Met deze gegevens meld je je aan op de Website. Mocht je je aanmelden via Facebook, dan deel je slechts die gegevens waarvan jij aan Facebook toestemming hebt gegeven dat zij die mag delen met derden. Voor informatie over de privacybeleid van Facebook verwijzen we je naar www.facebook.com/about/privacy.
 2. Algemene, niet-specifieke informatie met betrekking tot je locatie. Deze informatie is afkomstig van je IP-adres. Onze licenties om ebooks of audiobooks te mogen aanbieden kunnen locatiegebonden zijn. Daarnaast bieden we onze diensten aan in verschillende talen. Om deze reden is het van belang om te weten in welk land je je bevindt.
 3. Gebruiks- en log-data. Wij verzamelen algemene, geanonimiseerde, statistische gegevens over het gebruik van onze Website en App en onze diensten. Denk hierbij aan:
  1. Informatie over de lidmaatschappen die zijn afgesloten;
  2. De samenstelling van onze doelgroep;
  3. Technische gegevens, zoals URL-informatie, cookie data en het soort apparaat en browser dat je gebruikt om verbinding te maken met Bookchoice.
 4. Betaalgegevens. Wanneer je je bij Bookchoice aanmeldt voor een betaalde dienst kunnen betaalgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst namens Bookchoice door de betreffende aanbieder van elektronisch betalingsverkeer worden verwerkt en opgeslagen.
 5. Overige informatie zal slechts dan worden verzameld wanneer je er expliciet toestemming voor hebt gegeven. Dergelijke informatie zal uitsluitend worden gebruikt voor de verbetering van onze diensten en dienstverlening. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid deze toestemming in te trekken door de instellingen van je account aan te passen.

2 Doeleinden van gegevensverwerking

De gegevens die wij verzamelen gebruiken we voor de volgende doeleinden:

 1. Het leveren van de ebooks en audiobooks via de Website en de App en voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties;
 2. De beveiliging van onze ebooks en audiobooks. Hierbij maken wij net als bijna alle andere aanbieders van ebooks gebruik van gestandaardiseerde zichtbare en onzichtbare watermerken, waarbij ook persoonsgegevens worden gebruikt. De ebooks die je hebt gedownload zullen bijvoorbeeld zijn voorzien van een zogenaamde ‘ex-libris’. Dit is een weergave van jouw persoonlijke accountgegevens aan het begin van het ebook bestand;
 3. Het contact met je kunnen opnemen voor promotionele doeleinden, direct of via een van onze partners. Denk hierbij aan e-mails, nieuwsbrieven of andere notificaties. Dit vindt plaats in overeenstemming met je voorkeuren, zoals je die hebt aangegeven bij de instellingen van je account. Deze voorkeuren zijn te allen tijde te wijzigen;
 4. Het (geanonimiseerd) analyseren van het gebruik van onze diensten, het waarborgen en verbeteren van de technische functionaliteit van de Website en de diensten, en voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten;
 5. De waarborging van de naleving van onze algemene voorwaarden en deze privacy- en cookieverklaring.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking zoals genoemd onder a., b. en e. is noodzaak voor uitvoering van overeenkomst. De rechtsgrond voor c. en d. is noodzaak voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang van een doelmatige bedrijfsvoering in relatie tot de beperkte impact die deze verwerking heeft voor jou als betrokkene. Voor het overige gebruiken wij persoonlijke gegevens uitsluitend wanneer daarvoor de uitdrukkelijke toestemming is verkregen van de betrokkene.

Om ons in staat te stellen jou te voorzien van de ebooks en/of audiobooks waar je recht op hebt als lid van Bookchoice ben je dus in ieder geval verplicht de persoonsgegevens te verstrekken voor zover die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder die gegevens kunnen we simpelweg niet leveren.

3 Beperkte gegevensverstrekking aan derden

Persoonsgegevens kunnen aan derden verstrekt worden in de volgende gevallen, waarbij deze derden de gegevens niet voor eigen doeleinden mogen verwerken:

 1. Wij kunnen verkregen persoonsgegevens aan derden doorgeven voor zover dit met het oog op de hierboven omschreven doeleinden noodzakelijk is voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst;
 2. Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en van Google Adwords voor marketing doeleinden;
 3. Wanneer een derde partij ten behoeve van Bookchoice persoonsgegevens verwerkt (bijvoorbeeld een hosting service provider), in welk geval deze derde is onderworpen aan beveiligings- en geheimhoudingsverplichtingen, in overeenstemming met deze privacy- en cookieverklaring en van toepassing zijnde wetgeving;
 4. Op grond van een wettelijke verplichting aan de overheid of gerechtelijke instanties;
 5. Als een gebruiker van onze diensten heeft gehandeld in strijd met de wet of onze algemene voorwaarden, kunnen we de gegevens van deze gebruiker doorgeven aan derden;
 6. Wij kunnen verkregen persoonsgegevens delen met rechtspersonen die onderdeel uitmaken van de groep van ondernemingen waar Bookchoice onderdeel van uitmaakt;
 7. Met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Wij geven in beginsel geen persoonsgegevens door buiten de EU.

4 Beveiliging

Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de verwerkte persoonsgegevens goed te beveiligen. Zo maken wij op onze Website gebruik van een versleutelde verbinding en worden jouw persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde servers. Van de medewerkers van Bookchoice die toegang hebben tot persoonsgegevens eisen wij dat zij daar vertrouwelijk en volgens de privacy regels mee omgaan. Met eventuele derden die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens hebben wij duidelijk afspraken gemaakt over de behandeling en de beveiliging van persoonsgegevens. Echter, met het oog op de risico’s die inherent zijn aan het gebruik van het internet en de voortdurende ontwikkeling van nieuwe technologieën, kunnen wij niet garanderen dat het dataverkeer tussen jou en de servers van Bookchoice niet door derden wordt beïnvloed. Bookchoice aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de mogelijkheid dat persoonlijke gegevens openbaar worden door of vanwege fouten in het elektronisch verkeer of door niet toegestaan of illegaal optreden van derden.

5 Bewaartermijn

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer bewaard worden (in een vorm die het mogelijk maakt iemand persoonlijk te identificeren) dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Wij houden ons daarbij uiteraard aan de wettelijke eisen en volgen daarbij zoveel mogelijk de richtlijnen zoals gepubliceerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Concreet betekent dit dat wanneer je een overeenkomst met ons bent aangegaan, we na afloop van de overeenkomst je contactgegevens gedurende een redelijke termijn zullen bewaren. Wij doen dit voor het geval je in de nabije toekomst weer van onze diensten gebruik wenst te maken en voor de mogelijkheid contact met je op te kunnen nemen over onze diensten, tenzij je expliciet hebt aangegeven dat je dit niet op prijs stelt.

6 Rechten als betrokkene van de gegevensverwerking

Wanneer wij persoonsgegevens van jou (als betrokkene) verwerken, heb je de volgende rechten jegens ons als verwerkingsverantwoordelijke:

 1. Recht op inzage: het recht om je persoonsgegevens in te zien.
 2. Recht op rectificatie: het recht om je persoonsgegevens te corrigeren en/of aan te vullen.
 3. Recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten verwerken, uiteraard voor zover niet noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst.
 4. Recht op gegevenswissing (vergetelheid): het recht om je persoonsgegevens te laten wissen, binnen de grenzen van onze wettelijke verplichtingen om bepaalde persoonsgegevens te bewaren.
 5. Recht van verzet tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering: wij maken echter geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering, dus dit recht is in ons geval niet van toepassing.
 6. Recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 7. Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking voor zover die door ons gebaseerd is op de behartiging van een gerechtvaardigd belang.
 8. Recht om verleende toestemming altijd te kunnen intrekken in geval van een verwerking op basis van toestemming.

Je kunt te allen tijde je persoonlijke gegevens inzien, aanvullen en corrigeren in je persoonlijke account op onze Website. Mocht je vragen of verzoeken hebben omtrent je privacy in relatie tot onze Website die niet op die manier kunnen worden opgelost, dan kun je altijd contact met ons opnemen via e-mail: [email protected]. Je kunt ons ook schriftelijk benaderen via ons postadres: Bookchoice B.V., Postbus 69613, 1060 CR Amsterdam. Wij zullen je bericht binnen een redelijke termijn beantwoorden. Vergeet niet dat we je moeten kunnen identificeren bij de behandeling van je eventuele verzoek, waarbij je wel gegevens als een BSN-nummer en/of pasfoto onherkenbaar mag maken.

Naast bovenstaande rechten heb je als betrokkene ook altijd nog het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) op het moment dat je vindt dat wij onrechtmatig gegevens van jou verwerken Wij stellen het op prijs als je, voordat je die stap zet, eerst contact met ons opneemt om te zien of we jouw klacht in onderling overleg kunnen oplossen.

7 Cookies en andere technologieën

Wij maken gebruik van cookies op onze Website. Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je computer, tablet of ander apparaat dat je gebruikt om onze Website te bezoeken. Wij gebruiken cookies onder andere om je te herkennen als je de Website bezoekt en om te zorgen dat de Website goed en eenvoudig voor je werkt. Vergelijkbare technologieën kunnen ook door ons worden ingezet. Daarnaast kunnen wij ook gebruik maken van technologische hulpmiddelen om jouw mobiele apparaat te herkennen bij het gebruik van onze App.

8 Welke cookies gebruikt Bookchoice?

De Website maakt gebruik van de volgende cookies:

 1. Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om naar behoren te kunnen surfen op onze Website. Met behulp van deze cookies wordt bijvoorbeeld onthouden of je bent ingelogd;
 2. Analytische cookies: deze cookies gebruiken wij om het functioneren van onze Website en diensten te analyseren en te verbeteren. Hiermee wordt geen persoonlijke informatie verzameld.
 3. Cookies van externe partijen: via onze Website worden met jouw toestemming cookies geplaatst van derde partijen als onderdeel van een affiliate- of een analytics-dienst. Wij gebruiken deze diensten om surfgedrag bij te houden en om inzicht te krijgen in het gebruik van de Website door bezoekers. Deze derde partijen kunnen deze informatie aan andere derden verschaffen indien zij daartoe wettelijk verplicht zijn, of voor zover anderen namens deze derden de informatie verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

9 Links naar andere websites en social media

Op de Website kun je links naar andere websites aantreffen. Hoewel deze websites met zorg zullen zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor verwerking van jouw persoonsgegevens via deze websites. Onze algemene voorwaarden en deze privacy- en cookieverklaring zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites. Dat geldt ook als je ervoor kiest om inhoud van deze Website via social media websites, zoals Facebook, Twitter en/of LinkedIn, te verspreiden. In dat geval zullen jouw persoonlijke gegevens (zoals je naam en het feit dat je interesse hebt in Bookchoice) zichtbaar zijn voor de bezoekers van je persoonlijke webpagina op deze sociale media websites. Het gebruik van dergelijke websites vindt uitsluitend onder de algemene voorwaarden (met inbegrip van het privacybeleid) van die social media websites plaats. Bookchoice is niet verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens door of het privacybeleid van dergelijke sociale media websites.

10 Het managen van cookies

Op de meeste webbrowsers is het mogelijk het gebruik van cookies te reguleren. Je kunt cookies weigeren en verwijderen. Wij wijzen erop dat het blokkeren of verwijderen van cookies gevolgen kan hebben voor het functioneren van (onderdelen van) de Website.